รายละเอียดการจองผ่าน E-mail

- กรุณาแจ้งรายละเอียดทั้งหมดทาง Email: best@bphu.com, bestrentacar@hotmail.com หรือ Line ID : bestrentacar

-แจ้งรายละเอียดทั้งหมดที่ต้องใช้ในเอกสารสัญญาเช่ารถ ดังนี้

-ชื่อ...................นามสกุล ......................................................

-ที่อยู่(ตามบัตรประจำตัวประชาชน)...........................................................

-หมายเลขประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง..................................................

-หมายเลขใบขับขี่.......................................... วันหมดอายุ....../....../......

-เบอร์โทรติดต่อ........................................................................

-ใชัรถวันที่....../....../...... เวลา .........น. เที่ยวบินเดินทาง........... เวลา .........น.

-คืนรถวันที่....../....../...... เวลา .........น. เที่ยวบินเดินทาง........... เวลา .........น.

-ชนิดรถที่จะใช้...................................(Vios,Jazz,City สำหรับผู้โดยสารไม่เกิน5 ท่าน)

-สถานที่พัก(ชื่อโรงแรม)..................................................................

-Email: ...........................................................................

-หมายเหตุ: ...........................................................................